Política de Privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
CIM LES BORGES, S.L, amb CIF B43533827, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web. CIM LES BORGES, S.L  informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.
 
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de l’empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest  domini i que opera amb la marca CIM LES BORGES pels serveis d’assessorament de tancaments, portes i valles, etc.
 
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, CIM LES BORGES, S.L només recull les dades estrictament necesaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.
 
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que CIM LES BORGES, S.L es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així como a pràctiques del sector.
 
En els anteriors supòsits, CIM LES BORGES, S.L anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.
 
CONFIDENCIALITAT
 
Totes les dades que puguin facilitar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de CIM LES BORGES, S.L que gestioni aquesta informació.
 
INFORMACIÓ  SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES Y CONSEQÜÈNCIES
 
VOLUNTARIETAT
 
S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.
 
CONSEQÜÈNCIA
 
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per CIM LES BORGES, S.L i/o pel  titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular CIM LES BORGES, S.L podent-se exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent.
 
INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
 
Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:
 
A L’ATENCIÓ DEL  RESPONSABLE DE SEGURETAT.
C/ PAU CASALS 4 43350 LES BORGES DEL CAMP (TARRAGONA).
 
Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a CIM LES BORGES, S.L a la direcció abans indicada.
 
INFORMACIÓ SOBRE LES DADES  QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT
 
DADES QUE ES CONSERVEN
 
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per CIM LES BORGES, S.L i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres associacions externes.
 
CIM LES BORGES, S.L és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per a CIM LES BORGES, S.L amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la Associació, així com la realització d’activitats diverses.
 
AMB QUINA FINALITAT
 
Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
 
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
 
En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que CIM LES BORGES, S.L pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’Associació, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.
 
COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER
 
La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.cimlesborgesdelcamp.com
           
EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.
 
Tanmateix, i  excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a CIM LES BORGES, S.L tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos CIM LES BORGES, S.L col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
 
CIM LES BORGES, S.L  no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses externes a CIM LES BORGES, S.L vinculades al qualsevol  sector
 
CIM LES BORGES, S.L, no vendrá, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres associacions externes a CIM LES BORGES, S.L, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.
 
BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ
 
En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de CIM LES BORGES, S.L, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a cimlesborges@hotmail.com.
 
RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
 
Tant l’accés als websites como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. CIM LES BORGES, S.L no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.
 
INFORMACIÓ LSSI-CE
 
En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web és CIM LES BORGES, S.L amb domicili a C/ Pau Casals 4 43305 Les Borges del Camp (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.lesborges.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicaciones dels usuaris i/o interessats a través del mail cimlesborges@hotmail.com
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de la Associació esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca CIM LES BORGES.